Our Dogs

Males

Brescot Oden

"Oden"

Kysurakyan Basatok Hadar

"Hadar"

Females

Cleandra Lulyaks Keira

"Keira"

Schutzliebe Athena

"Athena"

IMG_2755

Darklotos Miss Nymeria

"Nymeria"